Obsah

Co jsou Regionální funkce

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

V Moravskoslezském kraji působí 400 knihoven poskytujících občanům veřejné knihovnické a informační služby (údaj z 06/2005). Jejich funkčnost je zajištěna systémem regionálních funkcí, které jsou specifikovány v § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Městská knihovna ve Vítkově je od roku 2002 jednou z 15 pověřených knihoven v Moravskoslezském kraji zajišťujících výkon regionálních funkcí. Cílem tohoto programu, dotovaného Ministerstvem kultury ČR, je vytvoření fungujícího systému vzájemně provázaných knihoven, vykonávat regionální funkce knihoven ve všech knihovnách Moravskoslezského kraje, oživit knihovní fondy neprofesionálních knihoven a v neposlední řadě umožnit celoživotní vzdělávání pracovníků knihoven.

 

Od roku 2005 je program zajištění regionálních funkcí knihoven financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Logo MSK

Regionální výměnné fondy jsou v obsluhovaných knihovnách označeny cedulkou "Regionální fondy financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje"

 

Základním cílem regionálních funkcí je:

 • zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům v Moravskoslezském kraji,

 • vyrovnání rozdílu v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí,

 • odstranění nežádoucích diferenciací v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony Moravskoslezského kraje,

 • zajištění dostatečné kvality poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (v souladu s oborovými standardy),

 • podpora účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven,

 • efektivní využití veřejných finančních prostředků.

 

Služby, které naše pověřená knihovna zajišťuje v rámci výkonu RF:

 • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány rozbory,

 • statistika knihovnických činností,

 • vzdělávání knihovníků, semináře, porady,

 • tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce,

 • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů,

 • nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce.

 

Městská knihovna ve Vítkově jako "pověřená knihovna" obsluhuje 15 knihoven regionu.