Obsah

Oddělení odborné literatury

 

 • V tomto oddělení se nachází literatura odborná, neboli naučná – slovníky, encyklopedie, cestopisy, životopisy, příručky.

 • V části oddělení se nachází příruční knihovna a cizojazyčné knihy v jazyce anglickém, německém a ruském.

 • Knihy jsou označeny čísly podle MDT (mezinárodní desetinné třídění):

 

Základní třídění do hlavních kategorií

 1. Všeobecnosti, informatika

 2. Filozofie, psychologie, morálka

 3. Náboženství

 4. Společenské vědy, sociologie, statistika, demografie, politika, ekonomické vědy, právo, správa, sociální péče, vzdělávání, národopis

 5. Neosazeno

 6. Přírodní vědy

 7. Lékařství, užité vědy, technika, zemědělství, průmysl, doprava

 8. Umění, zábava, sport

 9. Jazykověda, literatura, písemnictví

 10. Archeologie, geografie, historie, životopisy

 

 • K dispozici počítač s online katalogem knihovny.

 • Internet pro veřejnost – k dispozici jsou 2 počítače s připojením na internet.

 

Pokyny pro užívání internetu 

 1. Uživatel internetu, který se neorientuje v „internetovém“ prostředí, může požádat pracovníky knihovny o instruktáž, která probíhá v čase, který hradí uživatel.

 2. V případě poruchy připojení PC k internetu, které trvá déle než 15 minut může uživatel internetu požadovat vrácení poplatku maximálně za posledních 15 minut.

 3. Uživatel internetu nesmí navštěvovat stránky, jejichž obsah porušuje právní předpisy účinné na území České republiky (zejm. zákony a mezinárodní smlouvy, popř. předpisy EU). Zejména se jedná o stránky propagující porušování základních lidských práv a svobod či stránky s pornografickým materiálem. Je-li uživatelem internetu dítě do 15-ti let, nesmí navštěvovat také stránky s obsahem převyšujícím jeho rozumový vývoj, který se posuzuje individuálně zejména podle věku a rozumové a mravní vyspělosti (zde se jedná například o stránky, kde se manipuluje se skutečnými penězi, nebo stránky s vysokým ohrožením osobních údajů). Za porušení tohoto zákazu odpovídá především doprovod.

 4. Provozovatel – knihovna nenese odpovědnost za obsah stránek vystavených na internetu.

 5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 6. Uživatel internetu je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zejm. zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).