Obsah

Časté dotazy

 

Registrace čtenáře

Uživatelem knihovny se může stát každý, kdo vyplní přihlášku, předloží průkaz totožnosti a zaplatí registrační poplatek dle platného ceníku knihovny. K registraci dětí do 15 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. Po uhrazení registračního poplatku je možné po dobu kalendářního roku ( leden - prosinec) využívat nabízených služeb knihovny.

 

Doba výpůjčky

Půjčovní doba pro vypůjčení mimo knihovnu je 42 kalendářních dnů. Půjčovní doba může být prodloužena maximálně na 100 kalendářních dnů, požádá-li o to čtenář před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další čtenář. Po této době jsou výpůjčky zablokovány a nelze je prodloužit. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. Výpůjčky nelze prodloužit, pokud jsou již upomínány.

 

Počet půjčených dokumentů

Počet výpůjček mimo knihovnu je omezen počtem maximálně 20 ks knihovních dokumentů a 30 ks periodik či brožur současně.

 

Přihlášení do čtenářského konta

Po registraci v knihovně se čtenáři aktivuje čtenářské konto, které můžete obsluhovat z pohodlí domova. Ke vstupu do svého čtenářského konta potřebujete číslo vaší průkazky a PIN (heslo), který je prvotně nastaven ve formátu RRMMDD, lze jej však po prvním přihlášení měnit. Po vstupu do svého čtenářského konta můžete půjčené dokumenty prodlužovat, nebo rezervovat dokumenty, které jsou půjčeny jiným čtenářům. Vidíte zde také, které dokumenty máte půjčeny, datum jejich vrácení, zda máte zaplacenou registraci či zda něco knihovně nedlužíte.

 

Ztráta nebo poškození knihy

Čtenář je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požádat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Výše finanční náhrady je pořizovací cena dokumentu.

Čtenář je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 

Ztráta průkazu

Při ztrátě čtenářského průkazu knihovna za poplatek 20,- Kč vystaví čtenáři průkaz nový.

 

Knižní dary

Je možné nabídnout knihovně vlastní knihy, ale jen formou daru a pouze po dohodě s pracovnicí knihovny. Knihovna přijímá knihy dle svého výběru a to vydané po r. 2000, velmi ojediněle tituly staršího vydání.

 

Návštěvnost knihovny

Frekvence návštěvnosti knihovny není nijak daná, jsou čtenáři, kteří navštěvují knihovnu 1 – 2x týdně, někteří 1x měsíčně. Je však potřeba si vždy hlídat dobu, kdy končí půjčovní doba a je nutno dokumenty vrátit.

 

Musím si vždy něco půjčit

Není nutné si při každé návštěvě knihovny něco vypůjčit. Je to na rozhodnutí čtenáře, zda knihy jen vrátí, či zda si také další půjčí.